Asset management vs rendement sturing

Gepubliceerd op:

Door: Jeroen Brouns

“Het inrichtingsvraagtuk omtrent vastgoedsturing, waardesturing en asset management brengt diverse woningcorporaties in beweging. Een goede zaak! Sturen op doelen is essentieel om deze vervolgens ook te realiseren. Veelal wordt binnen de vastgoedsturing hieraan gevolg gegeven door het aanstellen van asset managers die hiermee aan de slag gaan. Dit om de verbinding te maken tussen enerzijds de strategische afwegingen van de organisatie en anderzijds de operationele kant van de woningcorporatie. Zo wordt een brug geslagen tussen doelen en de ontwikkeling en realisatie daarvan, alsmede de woningtoewijzing, de verhuur van woningen en het beleid hieromtrent. Maar wat maakt nu een goede asset manager?”

“Het imago van de asset manager is meestal gestoeld op een vrij eenzijdig imago. Meestal ligt daarbij de focus vooral op het sturen op rendement. Dit is echter slechts één onderdeel. Feitelijk is de asset manager verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen op complexniveau op basis van de strategie. Met andere woorden: de strategische vastgoeddoelen daadwerkelijk realiseren! Dit gaat veel verder dan sturen op rendement alleen. Wat je in een aantal gevallen ziet, is dat mensen intern doorstromen naar de rol van asset manager binnen de corporaties. Vaak vanuit een financiële achtergrond en/of voormalige vastgoedrol als bijvoorbeeld ontwikkelaar. Ik ben zelf geen uitzondering 😉 en een asset manager moet immers ook kunnen vastgoedrekenen. Hiermee lijkt het ook logisch maar ervaring in realisatie is wat anders dan focus op exploitatie.”

“De belangrijkste competentie van een asset manager is verbinding maken. De asset manager heeft afstemming te organiseren binnen diverse afdelingen om de strategische doelen en de operationele kant met elkaar te verbinden. Er moet balans gevonden worden in de afwegingen. Vastgoedsturing en asset management gaan immers primair over het bereiken van een optimale match tussen mensen, middelen en prestaties. Vaak worden hiertoe ook complexsessies georganiseerd waarbij het bezit en complexen worden besproken en er getoetst wordt aan de portfeuillestrategie. De fout die asset managers veelvuldig maken in mijn ogen, is dat bij het benoemen van de prestaties van het bezit veelal wordt gestart met de prestatie op rendementsvlak. Dat een asset manager hiernaar kijkt, is voor collega’s op voorhand wel duidelijk. Hier hoeft daarom geen nadruk op te liggen. In sommige gevallen heeft het ook de uitwerking van een rode lap op een stier.”

“We zijn immers actief in een maatschappelijke en sociale context. Mensen helpen, vooral de huurders staan centraal. Juist deze meer zachte kant is wat hierin moet worden benadrukt. Om verbindingen te maken met andere afdelingen en collega’s is aandacht voor deze meer maatschappelijke invalshoek zoals leefbaarheid en betaalbaarheid essentieel. Ook de organisatiedoelen van de woningcorporatie zijn daar op afgestemd en reiken dus verder dan alleen het rendement. Deze bredere scope is een belangrijke succesfactor.”

“Waarom is dat essentieel? Mijn ervaring is dat wanneer je als asset manager een brede focus uitdraagt met de nadruk op de maatschappelijke doelen je feitelijk ook helpt om woningen betaalbaar te houden en tegelijkertijd bijdraagt aan het draagvlak en de samenwerking. Discussies over rendement die hier dan uit volgen, zijn dan vanzelf veel gemakkelijker te voeren met begrip over en weer. Succes!”


Over Jeroen Brouns

Hoe ben je in de corporatiesector terecht gekomen? Welke weg heb je bewandeld? Na eerst vijf jaar actief te zijn geweest als projectontwikkelaar heb ik in 2009 de overstap gemaakt naar de corporatiesector. Hier heb ik diverse rollen vervuld, van gebiedsontwikkelaar tot manager markt & ontwikkeling. In 2014 vanuit de inhoudelijke implementatie van asset management bij Wonen Limburg gestart als Sr. Asset manager. Sinds 2017 onafhankelijk adviseur waarbij ik diverse corporaties help om succes te boeken en stappen te zetten binnen vastgoedsturing en asset management.

Jeroen Brouns op LinkedIn

Wat drijft jou in je werk als bestuurslid van de VVAW?
De VVAW staat voor kennisdelen en elkaar vooruit helpen, Samen succes boeken! Dit is ook de kern van goed asset management.

Wat zijn de hoofdthema’s voor de VVAW in 2017?
Het jaarevent in april was in feite ons hoofdthema van 2017. Dit ging vooral over de realisatie van de doelen op het gebied van duurzaamheid en de dilemma’s die hierbij komen kijken. Boeiend en complex, maar vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel belangrijk om hierin succes te zijn in het realiseren van onze doelen. Na de zomer volgen een aantal bijeenkomsten die hier ook weer vervolg op geven.

Wanneer en hoe kunnen professionals lid worden van de VVAW?
Lid worden kan nadat de opleiding asset management voor woningcorporaties is gevolgd, maar ook als je actief bent als professional binnen de corporatiesector binnen het thema asset management of vastgoedsturing. Naast kennis halen, moet je ook actief wat willen toevoegen aan themabijeenkomsten en discussiebijeenkomsten.

Op 21 september start de opleiding Asset Management voor Woningcorporaties. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar de opleidingspagina.

Deel deze post: