Dynamiek stedelijke woningmarkt

Gepubliceerd op:

Dynamiek stedelijke woningmarkt

Door: Christine Oude Veldhuis

In 2009 werkte ik mee aan een historische analyse van ruim 30 jaar woningmarktontwikkelingen. De crisis was net begonnen. In het eerste kwartaal van dat jaar werden 60% minder woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van het jaar daarvoor. De woningprijsontwikkeling was voor het eerst in 15 jaar negatief en de bouwproductie stagneerde. Door de historische analyse hoopten we helderheid te krijgen over de diepte en de duur van de crisis. We concludeerden dat het herstel zich in 2011 zou gaan aandienen en dat de woningprijzen er ongeveer acht jaar over zouden doen om terug te komen op het niveau van voor de crisis. Voor wie deze analyse nog eens terug wil lezen: zie Real Estate Research Quarterly van juli 2009: Het feest is voorbij.

Het heeft iets langer geduurd, maar het marktherstel sinds 2013 gaat vervolgens wel ongekend snel. Vooral in stedelijke gebieden is sprake van een zo sterke vraag- en prijsontwikkeling dat van oververhitting wordt gesproken. We kennen de vastgoedmarkt als een sterk cyclische markt, maar je kunt gerust stellen dat de volatiliteit in de woningmarkt in de laatste twee decennia enorm is toegenomen. Dat levert allerlei nieuwe uitdagingen op voor wie in die markt actief is.

Complexiteit stedelijke woningontwikkeling
Deze ontwikkelingen vormen de achtergrond van de nieuwe Executive opleiding Woningontwikkeling in stroomversnelling die de ASRE in 2018 voor het eerst aanbiedt. We nemen daarin het stedelijk gebied als uitgangspunt. De ruimtelijke dynamiek in Nederland wordt gekenmerkt door een sterk (re)urbanisatieproces en die trek naar de stad brengt een grote druk op de stedelijke woningmarkten met zich mee. Een succesvolle verkoop en verhuur van nieuwbouwprojecten lijken bij voorbaat gegarandeerd, maar dat maakt de stedelijke woningontwikkeling niet eenvoudiger. De complexiteit ervan hangt samen met de schaarste aan bouwlocaties, het type locaties – veelal herontwikkeling – en de veelheid van stakeholders. Het accent verschuift naar de betekenis van het project of gebied voor het functioneren van de stedelijke woningmarkt als geheel. Welke bijdrage levert het aan de marktdynamiek, de kwalitatieve tekorten, de doorstroming, de startersproblematiek? Hoe past het in de gewenste ontwikkeling van de stad als geheel? Langs die lijnen kunnen ook de stakeholders in de ontwikkeling worden meegenomen.

Woningontwikkeling in stroomversnelling
De Executive opleiding Woningontwikkeling in stroomversnelling sluit goed aan bij de opleiding Actuele Woningmarkt, maar kan ook zelfstandig worden gevolgd. De accenten liggen op het stedelijke gebied en de stedelijke dynamiek, doelgroepen en leefstijlen, gebiedsconcepten, procesgang en de omgang met stakeholders. De opleiding is interessant voor professionals aan private en publieke zijde die grip willen krijgen op het sterk dynamische en complexe speelveld van stedelijke woningontwikkeling, die woningontwikkeling goed willen laten aansluiten bij de omgeving en het proces willen versnellen. Uiteraard gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met een realistische casus die in groepen wordt uitgewerkt. De resultaten worden gepresenteerd voor een kritische jury en de collega-deelnemers. Het groepswerk levert vaak mooie en verrassende ideeën op. Aardige extra is de aandacht die we besteden aan de veranderingsgerichtheid en flexibiliteit van de deelnemers zelf.

Ik heb een aantal jaren gewerkt als vastgoedontwikkelaar en ik heb me als consultant bezighouden met allerlei vraagstukken rondom ruimtelijke investeringen. Vanuit mijn interesse in het vakgebied ben ik eind 2013 begonnen aan een promotieonderzoek waarin ik veel aandacht heb besteed aan het functioneren van vastgoedmarkten. Vanuit mijn eigen ervaringen en het recent afgeronde academische onderzoek wil ik in het eerste onderdeel van de opleiding de complexe context en de uitdagingen van de stedelijke woningontwikkeling schetsen. In de volgende onderdelen worden die opgepakt door docenten vanuit hun specifieke expertise en praktijkervaring. Ik doe dus de aftrap, maar ik zal ook aan het einde van de opleiding zitting nemen in de strenge maar rechtvaardige jury die de casusuitwerkingen beoordeelt. Ik heb er nu al zin in!

De opleiding Woningontwikkeling in stroomversnelling start op woensdag 7 maart 2018.

Over Christine Oude Veldhuis
Christine Oude Veldhuis is afgestudeerd als sociaal geograaf en werd in 1991 een van de eerste Master of Real Estate van Nederland. Ze werkte onder meer bij Amstelland Vastgoed (voorloper van het huidige AM) en Heijmans NV. Christine was directeur van de Neprom en het Nirov en managing partner bij Ecorys. Ze was regelmatig betrokken bij post HBO en post academische opleidingen, als docent en als lid van examencommissies. Christine beschikt over een brede kennis van vastgoedmarkten en de daarvoor relevante beleidsterreinen. Sinds oktober 2013 werkte ze aan een promotieonderzoek waarin de thematiek van nationale planologische beleidsvoering en de gevolgen voor het functioneren van vastgoedmarkten centraal stond. De promotie vindt plaats op 29 januari 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd financieel gesteund door twee ministeries (Infrastructuur & Milieus resp. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en door de Amsterdam School of Real Estate.

Deel deze post: