Inschrijfformulier

Opleiding Details

2 apr t/m 2 juli 2025


kosten opleiding

€ 4.920,-

vrij van btw

inclusief

food & drinks
syllabi
studiemateriaal
boekenuitleen & digitale catalogus

exclusief

studiereizen
studieboeken

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens is te lezen in onze privacy- & cookieverklaring

Algemene Voorwaarden

Juli 2024

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingsovereenkomsten van de besloten vennootschap Amsterdam School of Real Estate, hierna te noemen “ASRE”.
2. De student verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en met de toepasselijkheid ervan op de opleidingsovereenkomst akkoord te gaan.

Artikel 2. Toelating

1. Alvorens een student zich kan inschrijven voor een MRE-, MSRE-opleiding of een MSRE-deelopleiding dient de student het formulier ‘Aanmelden voor een vrijblijvend gesprek’ in te sturen. Na ontvangst van dit formulier wordt de student door de ASRE uitgenodigd voor een intakegesprek.
2. Bij de informatie over de opleiding is aangegeven welke vooropleiding en/of relevante werkervaring voor het volgen van die opleiding nodig is. Indien de vereiste vooropleiding en/of werkervaring ontbreekt, is deelname aan de opleiding niet mogelijk, tenzij de Examencommissie van de ASRE anders besluit.
3. Na het intakegesprek van artikel 2 lid 1 wordt aan de student mede gedeeld of hij/zij zich kan inschrijven voor de betreffende opleiding.
4. De inschrijving dient vervolgens conform artikel 3 plaats te vinden.
5. Een student wordt direct toegelaten tot een Executive Education-opleiding (hierna: EE-opleiding) als aan de toelatingseisen is voldaan en de opleiding nog voldoende plaats heeft.
6. Een student wordt direct toegelaten tot een ASRE-online-opleiding (hierna: AO-opleiding) als aan de toelatingseisen is voldaan en de opleiding nog voldoende plaats heeft.
7. De ASRE behoudt zich het recht voor een student niet toe te laten tot de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, ongeacht of al dan niet wordt voldaan aan de toelatingseisen.

Artikel 3. Inschrijving

1. Inschrijving voor een opleiding van de ASRE geschiedt door de meest recente versie van het inschrijfformulier van de betreffende opleiding tijdig, volledig ingevuld en ondertekend, inclusief de gevraagde bijlagen, per e-mail of per post te zenden aan de ASRE.
2. De persoonsgegevens van de student worden vertrouwelijk behandeld.
3. Op de website van de ASRE staat voor elke opleiding vermeld voor welke datum de inschrijving moet zijn ontvangen door de ASRE.
4. Toelating en inschrijving vindt plaats voor de inschrijvingsduur van de opleiding waarvoor de student zich heeft opgegeven.
5. De opleidingsovereenkomst wordt gesloten tussen de ASRE en de student.
6.1 De opleidingsovereenkomst gaat voor de MRE-opleiding in op het moment dat de ASRE de toelating (na ontvangst door de ASRE van het getekende inschrijfformulier van de student) heeft bevestigd en eindigt uiterlijk bij het verlopen van de inschrijvingsduur.
6.2 De opleidingsovereenkomst gaat voor de MSRE-opleiding in op het moment van ontvangst van het getekende inschrijfformulier van de student door de ASRE en eindigt uiterlijk bij het verlopen van de inschrijvingsduur.
6.3 De opleidingsovereenkomst gaat voor de EE-opleiding in als de student zijn inschrijving via de verificatie mail heeft bevestigd en eindigt na de laatste collegedag.
6.4 De opleidingsovereenkomst gaat voor de AO-opleiding in als de student zijn inschrijving via de verificatie mail heeft bevestigd en eindigt na de laatste collegedag.

Artikel 4. Financiële voorwaarden

1. De opleidingskosten worden jaarlijks bindend vastgesteld door de ASRE. De opleidingskosten gelden voor de duur van de gehele opleiding.
2. De opleidingskosten zijn inclusief syllabi en readers die digitaal beschikbaar worden gesteld. De kosten voor studieboeken (met uitzondering voor de Executive Education-opleiding – niet zijnde een MSRE-deelopleiding of de opleiding Inleiding Vastgoedkunde -, waar de studieboeken wel binnen de opleidingskosten vallen),
eventuele excursies, studiereizen en andere verplichte activiteiten worden separaat in rekening gebracht.
3. Als een excursie of studiereis deel uitmaakt van de (deel) opleiding dan is de student verplicht om hieraan deel te nemen. De kosten hiervan (hierna te noemen ‘bijkomende kosten’) worden tevens bindend vastgesteld door de ASRE en worden gedragen door de student.
4. Zowel voor de opleidingskosten als voor de bijkomende kosten stuurt de ASRE een factuur aan de student of aan de werkgever van de student als daarmee een overeenkomst tot betaling van de opleidingskosten is afgesloten. De factuur dient uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum te worden voldaan aan de ASRE.
5. Indien de student zelf de opleidingskosten betaalt, kan na een schriftelijk verzoek een regeling voor betaling in meerdere termijnen worden afgesproken.
6. Indien de werkgever namens de student de opleidingskosten betaalt dan is betaling van deze kosten na een schriftelijk verzoek in termijnen mogelijk.
7. De student is de opleidingskosten en de bijkomende kosten persoonlijk verschuldigd aan de ASRE. De student blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting ter zake van de opleidingskosten en de bijkomende kosten, ook indien een overeenkomst tot betaling van de opleidingskosten is gesloten tussen de ASRE en de werkgever van de student.
8. De opleidingskosten van de ASRE zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
9. De verantwoordelijkheid voor de aanvraag voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten via subsidies ligt bij de student.
10. De voorwaarden voor de beëindiging van de opleidingsovereenkomst (zie art. 8) gelden onafhankelijk van de toekenning of afwijzing van de subsidie-aanvraag.
11. Nadat de ASRE heeft geconstateerd dat zij retourbetalingen aan de student dient te verrichten, zal zij dit binnen vier weken doen.

Artikel 5. Garantiestelling

Het bestuur van de ASRE verklaart en garandeert dat iedere student die een masterstudie (MRE of MSRE) aan de ASRE aanvangt, in de gelegenheid wordt gesteld deze studie af te ronden conform deze Algemene Voorwaarden en de Onderwijs- en Examenregeling van de ASRE. Deze garantie is beperkt tot nominale studieduur die geldt voor de betreffende masteropleiding, doch inclusief een eventueel door de examencommissie toegestane termijn voor verlenging. Deze garantie ziet niet toe op het al dan niet behalen van het desbetreffende diploma.

Artikel 6. Nalatigheid

1. Indien de student achterstallig is met de betaling van de opleidingskosten en/of bijkomende kosten en/of de naleving van het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, kan de ASRE, per direct en zonder ingebrekestelling, de student de toegang ontzeggen tot de colleges en uitsluiten van (verdere) deelname aan de opleiding, excursies en studiereizen daaronder begrepen, dit onverminderd het recht alsnog gehele betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
2. De ASRE behoudt zich daarnaast het recht voor de opleidingsovereenkomst te ontbinden indien de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig zijn voldaan. In dat geval zijn zowel de opleidingskosten als bijkomende kosten direct
opeisbaar. In dat geval kan de student geen aanspraak maken op enigerlei (schade)vergoeding, hoe ook genaamd.
3. De student is een rente ad 1 % per maand (of gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt tot aan de dag der algehele voldoening.
4. Indien de student nalatig blijft de vordering te voldoen, is de ASRE gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de student naast het alsdan openstaande bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom inclusief de bedongen rente met een minimum van € 1.000,-, één en ander onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 7. Studiemateriaal

De student mag het studiemateriaal behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het (intellectueel) eigendomsrecht berusten bij de ASRE, tenzij anders is vermeld. Verspreiding van het studiemateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming van de ASRE, of de houder van het copyright is verboden.

Artikel 8 Beëindiging opleidingsovereenkomst

8.1. MRE opleiding
8.1.1 Na toelating tot de MRE-opleiding heeft de student een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. Deze bedenktijd gaat lopen vanaf het moment dat de email met daarin de bevestiging tot toelating is ontvangen door de student.
8.1.2 Bij toelating binnen 14 dagen voor aanvang van de MRE-opleiding geldt de bedenktijd genoemd in voorgaand lid, alleen vervalt deze op het eerste lesmoment.
8.1.3 Opzegging van de opleidingsovereenkomst is te allen tijde mogelijk en dient per aangetekend schrijven of per mail aan de onderwijsmanager, onder opgaaf van redenen, te geschieden. Het retourneren van studiemateriaal of het niet meer bijwonen van colleges wordt door de ASRE niet beschouwd als opzegging.
8.1.4 Opzegging van de MRE-opleiding is tot 1 augustus kosteloos.
8.1.5. Opzegging van de MRE-opleiding na 1 augustus en tot de eerste collegedag is na ondertekening van de opleidingsovereenkomst kosteloos met uitzondering van de eenmalige aanmeldingskosten. De eenmalige aanmeldingskosten bedragen 10% van het totale collegegeld
8.1.6 In geval van opzegging na de start van de MRE-opleiding worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
o Na start semester 1: 32% van het totale collegegeld;
o Na start semester 2: 54% van het totale collegegeld;
o Na start semester 3, 76% van het totale collegegeld;
o Na start semester 4: het volledige collegegeld.
8.1.7 Ten gevolge van de opzegging in art. 8.1.5 en 8.1.6. vervallen de kortingen die gegeven zijn bij toelating voor de MRE-opleiding. Een aanvullende factuur ten bedrage van de onterecht ontvangen kortingen wordt aan de student gestuurd.
8.1.8 De ASRE is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de ASRE of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de opleidingskosten blijft daarbij onverminderd bestaan.
8.1.9 De opleidingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van de inschrijvingsduur van drieënhalf jaar. Na deze periode moet de student zich opnieuw inschrijven als hij de MRE-opleiding alsnog wil afmaken.
8.1.10 De kosten van herinschrijven zijn €10.000 per half jaar.

8.2. MSRE opleiding
8.2.1 Na ondertekening van het inschrijfformulier bij de MSRE-(deel)opleiding(en) heeft de student een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. Deze bedenktijd gaat lopen vanaf het moment dat het inschrijfformulier is ondertekend door de student.
8.2.2 Na ondertekening van het inschrijfformulier binnen 14 dagen voor aanvang van de MSRE-(deel)opleiding(en) geldt de bedenktijd genoemd in voorgaand lid, alleen vervalt deze op het eerste lesmoment.
8.2.3 Opzegging van de opleidingsovereenkomst is te allen tijde mogelijk en dient per aangetekend schrijven of per mail aan de onderwijsmanager, onder opgaaf van redenen, te geschieden. Het retourneren van studiemateriaal of het niet meer bijwonen van colleges wordt door de ASRE niet beschouwd als opzegging.
8.2.4 Opzegging is kosteloos tot 1 augustus (start september), 1 september (start oktober), 1 januari (start februari) of 1 mei (start juni)
8.2.5 Bij opzegging na 1 augustus (start september), 1 september (start oktober), 1 januari (start februari) of 1 mei (start juni), is na ondertekening van de opleidingsovereenkomst de opzegging kosteloos met uitzondering van de eenmalige aanmeldingskosten. De eenmalige aanmeldingskosten bedragen 10% van het totale collegegeld.
8.2.6 In geval van opzegging na de start van de eerste collegedag is voor de MSRE- deelopleiding het volledige collegegeld verschuldigd.
8.2.7 Indien de student zich heeft ingeschreven voor de MSRE-opleiding en besluit na één of meerdere deelopleidingen zich terug te trekken, dient de student zich voor 15 augustus (start vak najaar) of 15 januari (start vak voorjaar) uit te schrijven; opzegging is dan kosteloos en slechts de gevolgde deelopleidingen worden in rekening gebracht. Bij opzegging na 15 augustus (start vak najaar) of 15 januari (start vak voorjaar) worden aanmeldingskosten ten bedrage van 10% van de geannuleerde deelopleidingen in rekening gebracht.
8.2.8 Ten gevolge van de opzegging genoemd in artikel 8.2.7 vervallen de kortingen die gegeven zijn bij inschrijving voor de MSRE-opleiding. Een aanvullende factuur wordt ten bedrage van de onterecht ontvangen kortingen aan de student gestuurd.
8.2.9 Tijdelijke onderbreking bij de MSRE-opleiding is mogelijk. De student moet uiterlijk vier weken vóór aanvang van de eerstkomende te volgen MSRE-deelopleiding de onderwijsmanager hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De tijdelijke onderbreking van de MSRE-opleiding is voor risico van de student.
8.2.10 De ASRE is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de ASRE of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de opleidingskosten blijft daarbij onverminderd bestaan.
8.2.11 De opleidingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van de inschrijvingsduur van vijf jaar. Na deze periode moet de student zich opnieuw inschrijven als hij de MSRE-opleiding alsnog wil afmaken.
8.2.12 De kosten van herinschrijven zijn €10.000 per half jaar.

8.3 EE -opleidingen
8.3.1 Na inschrijving voor de EE-opleiding heeft de student een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd.
8.3.2 Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding geldt de bedenktijd genoemd in voorgaand lid, alleen vervalt deze op het eerste lesmoment.
8.3.3 Opzegging van de opleidingsovereenkomst is te allen tijde mogelijk en dient per aangetekend schrijven of per mail aan de onderwijsmanager, onder opgaaf van redenen, te geschieden. Het retourneren van studiemateriaal of het niet meer bijwonen van colleges wordt door de ASRE niet beschouwd als opzegging.
8.3.4 Annulering is kosteloos tot twee weken voor aanvang van de eerste collegedag.
8.3.5 Annulering binnen twee weken tot aanvang van de opleiding is na inschrijving kosteloos met uitzondering van de éénmalige aanmeldingskosten. Deze bedragen 10% van de geannuleerde opleiding.
8.3.6 Bij opzegging na de start van de EE-opleiding is het gehele collegegeld verschuldigd.
8.3.7 De ASRE is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de ASRE of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de opleidingskosten blijft daarbij onverminderd bestaan.

8.4. AO -opleidingen
8.4.1 Na inschrijving voor de AO-opleiding heeft de student een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd.
8.4.2 Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding genoemd in voorgaand lid geldt de bedenktijd, alleen vervalt deze op het eerste moment van openstelling van de digitale leeromgeving en inloggen.
8.4.3 Opzegging en annulering van de opleidingsovereenkomst is te allen tijde mogelijk en dient per aangetekend schrijven of per mail aan de onderwijsmanager, onder opgaaf van redenen, te geschieden. Het retourneren van studiemateriaal of het niet meer bijwonen van colleges wordt door de ASRE niet beschouwd als opzegging of annulering.
8.4.4 Annulering is kosteloos tot twee weken voor aanvang van de eerste openstelling van de digitale leeromgeving.
8.4.5 Bij annulering binnen twee weken tot aanvang van de opleiding wordt 50% van de kosten van de geannuleerde opleiding alsnog in rekening gebracht.
8.4.6 Bij opzegging na de start van de AO-opleiding is het gehele collegegeld verschuldigd.
8.4.7 Bij het doorschuiven van de inschrijving na de start van de AO-opleiding worden er €100,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht m.u.v. de opleiding Vastgoedrekenen online waarvoor vanwege intensieve begeleiding €200,- aan administratiekosten geldt.
8.4.8 De ASRE is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de ASRE of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de opleidingskosten blijft daarbij onverminderd bestaan.

Artikel 9. Certificaten / diploma

Als de student aan alle opleidings- en betalingsverplichtingen heeft voldaan, ontvangt de student een getuigschrift in de vorm van een diploma bij de masteropleidingen en de MSRE-deelopleidingen en een certificaat ingeval van een EE-en AO-opleiding.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. De ASRE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering van de opleiding of opzegging van de opleidingsovereenkomst door de ASRE of door personen die door of vanwege de ASRE te werk zijn gesteld of van wier diensten door de ASRE gebruik is gemaakt.
2. De ASRE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de verplichte excursies en studiereizen, waaronder ook begrepen schade door niet verzekerbare risico’s gedurende de periode van verblijf en van
heen- en terugreis en schade veroorzaakt door eigen toedoen of nalatigheid van de student.
3. In het geval de ASRE aansprakelijk is, komt alleen direct door de ASRE veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor elke vorm van gevolgschade, waaronder inkomens- en bedrijfsschade, is uitgesloten.
4. Eventuele aanspraak op schadevergoeding is in elk geval beperkt tot maximaal de door de student betaalde kosten van de opleiding.
5. Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen één jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

Artikel 11. Wijziging/afgelasting van de opleidingen

1. De ASRE behoudt zich het recht voor de collegeprogramma’s te actualiseren casu quo aan te passen.
2. De ASRE behoudt zich het recht voor het totale aanbod aan opleidingsprogramma’s te wijzigen. De ASRE behoudt zich het recht voor om bij de MSRE-opleiding de keuzemogelijkheden te wijzigen.
3. De ASRE behoudt zich het recht voor in geval van onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen een master-, EE/AO-opleiding of MSRE-vak te onderbreken, te verplaatsen of vóór aanvang te annuleren. Uiterlijk twee weken voor de geplande aanvang van de opleiding of het vak krijgt de student hierover bericht. In dat laatste geval worden de reeds betaalde opleidingskosten en bijkomende kosten gerestitueerd.
4. De ASRE behoudt zich het recht voor in het geval van onvoorziene omstandigheden de bestemming van de studiereizen voor de MSRE-opleiding en de MRE-opleiding in het eerste collegejaar te wijzigen. Indien dit niet mogelijk is en de studiereis niet op de geplande data kan plaatsvinden, zal de studiereis worden geannuleerd. Het aantal uur dat voor de studiereis staat zal worden gecompenseerd met extra colleges en/of studiemateriaal.
5. De ASRE behoudt zich het recht voor in het geval van onvoorziene omstandigheden de bestemming van de intercontinentale studiereis voor de MRE-opleiding in het tweede collegejaar te wijzigen. Indien dit niet mogelijk is en de studiereis niet op de geplande data kan plaatsvinden, zal de studiereis worden geannuleerd. Omdat er aan deze studiereis EC zijn verbonden, moeten studenten hier een vervangende opdracht voor maken.

Artikel 12. Gedragscode

De student is verplicht zich passend te gedragen, in ieder geval conform de gedragscode, welke is terug te vinden op de digitale leeromgeving  Studenten A-Z  gedragscode.

Artikel 13. Geheimhouding

1. Ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming behandelt de ASRE alle persoonlijke informatie betreffende de student vertrouwelijk. De informatie zal niet zonder voorafgaande toestemming van de student worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
2. Slechts in situaties waarin dit op wettelijke of gerechtelijke grondslag van de ASRE wordt verlangd, wordt afgeweken van het bepaalde in het voorgaande lid.
3. De student zal bij het schrijven van zijn scriptie of andere studieopdrachten geheimhouding betrachten over specifieke, niet openbare (bedrijfs)gegevens die aan de student bekend worden (gemaakt). De student kan vertrouwelijkheid
aanvragen voor bijlagen in de scriptie volgens de procedure in de Onderwijs- en Examenregeling.

Artikel 14. Klachten

1. Algemene klachten dienen binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk ingediend te worden bij onderwijsmanager van de opleiding of de studieadviseur. De ASRE zal de student zo spoedig mogelijk informeren over de wijze van behandeling. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
2. Klachten van alle opleidingen worden behandeld volgens de procedure beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling.

Artikel 15. Overig

1. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de ASRE.
2. De ASRE is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging van de Algemene Voorwaarden komen de oude Algemene Voorwaarden te vervallen.
3. De Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd aan het inschrijfformulier en staan gepubliceerd op de website: www.asre.nl
4. Prijsopgaven in brochures en overige uitingen van de ASRE worden geheel vrijblijvend gedaan. De ASRE betracht hiervoor haar uiterste zorgvuldigheid. Het bedrag op het inschrijfformulier is leidend voor de opleidingsovereenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle kwesties die bij of krachtens de Onderwijs- en Examenregeling van de ASRE zijn geregeld, waaronder alle geschillen betreffende inhoud en beoordeling van de toetsen, zijn de procedures van de Onderwijs- en Examenregeling van toepassing.
2. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opleidingsovereenkomst tussen de ASRE en de student, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.